ایمپین

1[ مجموع 2 محصول ]

موتوری * موتور جن2 با ایمپین یکی بوده و 1600 سی سی وکمپرو می باشد. * قطغات موتوری مانند پیستون و زینگ موتور و شاتون ساخت پروتون و ژاپن و چین می باشد  ...

بدنه * بدنه خودروی پروتون ایمپین در دو کارخانه مهم NHF  و پروتون ساخته و عرضه می شود  * چراغها دارای مارک های پروتون و NHF که هر دو ساخت مالزی و ...

1[ مجموع 2 محصول ]